top of page

Business & Privacy Policy 

บริษัท ดิ อินเลย์ แอท โฮม จำกัด

อินเลญารีสอร์ท ราชบุรี

ผู้ประกอบการที่อยู่ในรายการด้านบนที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้ "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา") มีมุมมองต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่าน“ นโยบายทางธุรกิจ” และ“ นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเราต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้บริการของเรารวมถึงที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ทางการของ www.inlayaratchaburi.com

นโยบายทางธุรกิจ

 • กรณีที่ลูกค้าทำการจองสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้ แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเข้าพักได้ โดยต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 14 วันก่อนวันเข้าพัก

 • การจองห้องพักแบบ Online Payment  ผ่านช่องทาง www.inlayaratchaburi.com *เท่านั้น– กรณีที่ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักอย่างน้อย 7 วันก่อนเช็คอิน ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินใดๆ เพิ่มเติม หากท่านเปลี่ยนแปลงหลังกำหนดดังกล่าว หรือกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินที่โรงแรมตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก (No-Show) และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินคิดเป็น 100% ของมูลค่าการจอง

 • กรณีที่ลูกค้าทำการจองผ่านช่องทางของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: OTA) ลูกค้าต้องตรวจสอบและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการคืนเงิน ซึ่งปรากฎอยู่บนช่องทางของผู้ให้บริการจอง ณ เวลาที่ลูกค้าทำรายการจอง

 • การขอคืนเงิน ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี เมื่อทำการจองสำเร็จแล้วหรือหลังวันเข้าพัก

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

 1. ติดต่อโรงแรมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0968794875 หรือช่องทาง Chat Messenger: Facebook; Inlaya เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก พร้อมระบุชื่อนามสกุลผู้จองและวันเข้าพักเดิม

 2. โรงแรมจะตรวจสอบเงื่อนไขการจอง และ ทำการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ทางเรามีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1. ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล 

 2. ข้อมูลผู้เข้าพัก เช่น จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง วันที่เข้า-ออกจากการพักที่โรงแรม หรือวันที่เปลี่ยนแปลงการเข้าพัก ความชอบของแขกผู้เข้าพัก ข้อซักถามหรือความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ เช่น ความสนใจ กิจกรรมที่สนใจ หรือตัวเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่สนใจ บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ท่านแนะนำเรา หรือที่เราทราบในระหว่างการเข้าพักของท่าน

 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่นช่องทางการชำระเงิน โดยทั้งนี้ทางเราไม่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลในบัตรเครดิตของลูกค้าในทุกกรณี

 • วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ 

 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/รายละเอียดวันที่การเข้าพักและช่องทางการชำระเงิน

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล -ข้อมูลการเข้าพักและช่องทางการชำระเงินของลูกค้าจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในจุดประสงค์การตรวจสอบและการตลาดเท่านั้น ซึ่งจะถูกจัดเก็บเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีหลังทำการจองหรือการใช้บริการครั้งล่าสุด

 • ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ - ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ 096-8794875 หรือ 032-206179

 • ทางเราไม่มีนโยบายในการส่งต่อข้อมูลการเข้าพักหรือใช้ข้อมูลการใช้บริการให้องค์กรหรือบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณี การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐเช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง การบันทึกและการส่งรายงานบันทึกประจำวัน และการจัดทำทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งจากรัฐโดยเคร่งครัด เพื่อออกใบกำกับภาษี เพื่อจัดทำการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกและติดตามตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

 • ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

 1.  เบอร์โทรศัพท์ 096-8794875 หรือ 032-206179

 2. อีเมล inlayathailand@gmail.com

 3. Facebook Fanpage; Inlaya

 4. Line official Id: @inlaya

bottom of page